Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Vyhlásilo výzvu. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na:

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Cieľom výzvy je prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia. revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpora opatrení na zníženie hluku.

Oprávnené sú nasledovné typy aktivít:

a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec legislatívy EÚ. Podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;

b. opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.);

c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;

d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;

e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);

g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.

h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;

j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 800 000 Eur

Medzi cieľové skupiny patria:

 • obce,
 • vyššie územné celky ,
 • MVO a občianske združenia,
 • štátny sektor,
 • sektor vysokých škôl ,
 • Slovenská správa ciest prevádzkovatelia/správcovia pozemných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť a.s.),
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Typy organizácií:

 • Samospráva
 • Štátna správa,
 • Súkromný sektor,
 • Akademický sektor,
 • Mimovládne organizácie

Využite možnosť zlepšenia environmentálnych aspektov vo vašom meste, obci alebo ich časti a obráťte sa na nás.