VIRTUÁLNA PREHLIADKA

todo img alt

VIDEOANIMÁCIA

VIZUALIZÁCIA

todo img alt

Poskytujeme komplexné projekčné služby s dôrazom na použitie optimálnych a inovatívnych technológií v stavebníctve. Pri každom projekte citlivo nastavíme konštrukčné riešenie, ktoré významne ovplyvňuje cenu výstavby. V súlade s požiadavkami investora vypracujeme kompletný balík služieb, od štúdie, cez vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia až po realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane rozpočtu.

NOVOSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

BYTOVÉ DOMY

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

PRIEMYSLENÉ OBJEKTY A HALY

POLYFUNKČNÉ BUDOVY

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Image alt text.
 • Architektonická štúdia je najnákladnejšou formou projektovej dokumentácie, predstavuje architektonické, konštrukčné a materiálové riešenie danej stavby. Investor si tak vie zadefinovať stavbu s architektom a bude presne vedieť čo sa plánuje.
 • Slúži k vydaniu územného rozhodnutia, pri objemovom nacenení investície a ako podklad pre bankovú pôžičku.
 • Najväčšou výhodou je individuálna práca na projekte, ktorá je zdokonaľovaná pravidelnými konzultáciami s investorom.
 • Garantujeme rýchle spracovanie štúdie s efektívnym využitím rozpočtu a poradenstvo vo výbere materiálov a technológií tak, aby bola dosiahnutá energeticky čo najhospodárnejšia stavba.
 • Štúdie prezentujeme prostredníctvom 3D vizualizácie, virtuálnej reality a videoanimácií, čo umožňuje klientovi alebo investorovi vyjadriť svoje stanovisko k štúdií, prípadne predniesť svoje výhrady, ktoré následne zapracujeme do konečného riešenia.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Image alt text.
 • Projektová dokumentácia slúži na vybavenie stavebného povolenia, je to technické riešenie bez akýchkoľvek výpočtov.
 • V stavebnom povolení stavebný úrad určí záväzné podmienky na uskutočnenie a užívanie stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.
 • V projektovej dokumentácií je vypočítaná a optimalizovaná statika, spresňuje dokumentáciu do detailov, ktoré jasne definujú konštrukcie, výrobky, materiály, konštrukčné detaily a pod.
 • Je to jednoznačný dokument, ktorý je doplnený o výkaz výmer a rozpočet stavby, ktorý je ukazovateľom nákladovosti stavby.

BIM - INFORMAČNÝ MODEL BUDOVY

Investorom ponúkame unikátnu možnosť prípravy dokumentácie pomocou informačného modelu budovy (BIM), ktorý je zdrojom informácií počas celého procesu výstavby a aj počas jej užívania. Môžeme ho nazvať virtuálnou prezentáciou budovy a informačnou databankou, v ktorej sú zhromaždené všetky podstatné a úplné informácie o budove.

ČO ZÍSKATE VYUŽITÍM BIM?

Image alt text.

INFORMAČNÁ DATABANKA

BIM oproti zaužívaným 2D alebo 3D modelom ponúka nielen vizuálne, ale aj číselné informácie a obsahuje údaje o všetkých konštrukciách, použitých materiáloch a komponentoch a aj o ich parametroch.
Image alt text.

KOORDINÁCIA A SPOLUPRÁCA

BIM si vyžaduje súčinnosť všetkých zainteresovaných strán, ako napr. projektant, architekt, statik a pod., ktorí medzi sebou komunikujú a zdieľajú informácie, vďaka čomu sú jednotlivé činnosti efektívnejšie a lepšie koordinované.
Image alt text.

ČASOVÁ EFEKTIVITA A OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV

Vzájomná prepojenosť a spolupráca jednotlivých profesií prináša vyššiu spoľahlivosť projektu, časovú efektivitu a úsporu nákladov. Všetky prípadné zmeny sú automaticky premietnuté do výkresovej dokumentácie.
Image alt text.

VŽDY AKTUÁLNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

BIM predstavuje informačnú databázu o budove, v ktorej sú uvedené všetky informácie o objekte pre všetky subjekty, ktoré ich budú počas celého životného cyklu budovy potrebovať (napr. investor alebo správca budovy).  
 

LASEROVÝ 3D SCANNER

Pri skresľovaní budov pracujeme s najpopulárnejším pozemným laserovým scannerom na svete, s ultravysokou presnosťou a stupňom krytia. Scanner zabezpečuje kvalitný výstup v podobe kompletnej trojrozmernej dokumentácie. Je vhodný na 3D scanovanie veľkých objektov a budov, priemyselných zón, pozemkov, či fasád. Výsledkom skenovania je kompletná farebná sieť 3D bodov, ktorá digitálne reprodukuje aktuálny stav.

POSTUP PRÁC NA PROJEKTE

1
 • ANovostavba:Architektonická štúdia
 • BRekonštrukcia:Obhliadka statikom Zameranie stavby Architektonická štúdia
2

Územné rozhodntutie

3

Stavebné povolenie

4

Autorský dozor

PONÚKAME VÁM AJ MOŽNOSŤ INOVATÍVNEJ PREZENTÁCIE PROJEKTOV PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH PREZENTAČNÝCH MATERIÁLOV. kontaktujte nás