Povolenie na realizáciu stavby

 Na potreby realizácie domu je nutné požiadať stavebný úrad o územné rozhodnutie a stavebné povolenie. K týmto žiadostiam treba priložiť zodpovedajúcu projektovú dokumentáciu. Povolenie na realizáciu stavby.

Dokumentácia na územné rozhodnutie, ktorá sa prikladá k žiadosti o územné rozhodnutie, musí obsahovať údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená;

 • urbanistické začlenenie stavby do územia s vyznačením stavebného pozemku (alebo jeho časti), navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku a s vyznačením odstupov budúcej stavby od hraníc pozemku a susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia ;
 • architektonické riešenie stavby, vzhľad, dispozičné riešenie stavebných objektov a pôdorysné usporiadanie priestorov. V dokumentácii na územné rozhodnutie zužitkujeme návrh stavby – architektonickú štúdiu.
 • údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky stavby, ktorými sú mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby;
 • údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzaní odpadových vôd, dopravnom napojení vrátane parkovania, zneškodňovaní odpadov a navrhovanom napojení stavby na komunikácie, jestvujúce inžinierske siete;
 • údaje o vplyve stavby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu ;
 • úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené.

K dokumentácii na územné rozhodnutie treba pripojiť aj situačný výkres vypracovaný. Na základe katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby. V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky.

Stavebný úrad ďalej rozhodne o postupe v prípade, ak majú účastníci konania námietky. V období vybavovania územného rozhodnutia môžeme pokračovať na ďalšom stupni projektovej dokumentácie, ktorá sa predkladá k žiadosti o stavebné povolenie.

Stavebné povolenie

V stavebnom povolení stavebný úrad určí záväzné podmienky na uskutočnenie a užívanie stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Na získanie stavebného povolenia sa predkladá projekt stavby, ktorý obsahuje podrobnejšie riešenie všetkých prvkov stavby. V projekte stavby sa zohľadnia podmienky stavebného úradu vyjadrené v územnom rozhodnutí stavby. Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné povolenie, obsahuje:

 • sprievodnú správu,
 • súhrnnú technickú správu,
 • celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre,
 • koordinačný výkres stavby (tento výkres situácie stavby zobrazuje všetky stavebné objekty stavby realizované na stavenisku) v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200,
 • dokumentáciu a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov.

Stavebné výkresy stavby by mali obsahovať navrhovaný stav, najmä pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke 1 : 100), na ktorých sú zobrazené jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny).  Polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia.
Schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotnotechnických, silnoprúdových, slaboprúdových, plynových, teplovodných rozvodovy), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy). Úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavbu a všeobecných požiadaviek na navrhovanie stavieb.

Projekt by mal ďalej obsahovať statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje jej mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie a návrh úpravy okolia stavby (exteriéru).

V situácii stavby musia byť vyznačené podzemné siete a zariadenia technického vybavenia, návrh prípojok (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina, telefón a iné) a dopravné napojenie na pozemok.

Kompletný realizačný projekt

Projekt na stavebné povolenie vo väčšine prípadov svojpomocnej výstavby postačuje aj na realizáciu domu – ak má dom malú rozlohu a je z konštrukčnej i statickej stránky jednoduchý. V tomto prípade sa odporúča, aby si stavebník dal vypracovať statické riešenie stavby ako realizačný projekt. Vyhne sa tak mnohým statickým a konštrukčným problémom pri realizácii domu.

Stavebníci, ktorí si chcú postaviť dom s väčšou rozlohou dodávateľským spôsobom a celú realizáciu domu zadajú stavebnej firme, mali by si dať vypracovať kompletný realizačný projekt, ktorý je ďalším stupňom projektovej dokumentácie domu. Realizačná dokumentácia sa musí vypracovať pre všetky objekty stavby a treba ju zveriť odborníkom – projektantom. Medzi objekty stavby patria:

 • objekt domu, ktorý treba vyriešiť z hľadiska architektonického a stavebného riešenia, statiky, zdravotnej techniky, vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie, elektroinštalácie, slaboprúdu (telefón, TV a pod.),
 • terénne úpravy, spevnené plochy, oplotenie,
 • sadové úpravy,
 • vodovodná prípojka,
 • kanalizačná prípojka,
 • elektrická prípojka,
 • plynová prípojka,
 • telefónna prípojka (káblová televízia a pod.),
 • iné (napr. prekládky inžinierskych sietí a pod.).

Projektová dokumentácia na realizáciu stavby prehlbuje a spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu overenú v stavebnom konaní do takých podrobností, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily a pod. Musí byť pre zhotoviteľa jednoznačná a zrozumiteľná. Táto dokumentácia slúži zhotoviteľovi ako podklad vo fáze výrobnej prípravy, a preto by mala stačiť ako podklad na spracovanie dielenskej dokumentácie.
V detailoch sa treba zamerať najmä na riešenie hydroizolácie suterénu stavby, drenážovanie podpovrchových vôd, tepelnotechnické riešenie obvodových stien (treba eliminovať vznik tepelných mostov v konštrukcii), skladbu striech, výber vhodnej strešnej krytiny a odvodnenie dažďových vôd, odvodnenie terás a ich zateplenie nad obytnými miestnosťami, na riešenie dilatačných škár, komínových telies, skladby podláh, úpravy povrchov v dome a pod.

Do realizačného projektu treba zapracovať aj podmienky a požiadavky vyjadrené v stavebnom povolení. Realizačný projekt je podrobným dopracovaním projektu na stavebné povolenie. Má rovnakú skladbu ako projekt na stavebné povolenie, ale obsah jednotlivých výkresov je vypracovaný podrobnejšie na potreby realizácie stavby a vypracovania podrobnej tabuľky výkaz – výmer a rozpočtu stavby.
Výkaz – výmer je podkladom na výberové konanie na zhotoviteľa domu a rozpočet je ukazovateľom nákladovosti stavby a slúži ako podklad na posudzovanie cenových ponúk dodávateľov. Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby treba zadať odborne spôsobilým osobám (architektom, stavebným inžinierom a stavebným projektantom). 

Stavebný denník
Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou realizácie vášho domu. Jej vypracovaniu treba venovať značnú pozornosť a primeraný čas. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj stavebný denník, ktorý sa vedie v priebehu procesu realizácie stavby. Do stavebného denníka sa zaznamenávajú všetky podstatné udalosti na stavenisku. Všetky dôležité údaje o stavebných prácach, vykonávaní dozoru projektanta, štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a autorského dozoru.
V denníku sa zaznamenávajú aj iné činnosti, ktoré ovplyvňujú stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa. Zápis projektanta v stavebnom denníku sa stáva súčasťou projektovej dokumentácie.

Projekt stavby má pomerne zložitú štruktúru. Dobrý výsledok realizácie stavby závisí od všetkých účastníkov, ktorí sa na projekte podieľajú. Dôležitú a nezastupiteľnú úlohu zohráva koordinátor projektu, ktorým je zväčša architekt alebo stavebný inžinier.
Územné rozhodnutie