Povolenia a Dokumenty na stiahnutie

Povolenia a Dokumenty na stiahnutie.

 

žiadosti - povolenia

žiadosti

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu

 

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

Žiadosť o predĺženie platnosti 

Žiadosť o predĺženie platnosti

 

Žiadosť o zmenu užívania stavby

Žiadosť o zmenu užívania stavby

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby

 

Ohlásenie drobnej stavby 

Ohlásenie drobnej stavby

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

 

Žiadosť o odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

Žiadosť o terénnych úprav

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 

Žiadosť k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)