Ako vybaviť stavebné povolenie

Čo všetko je potrebné vybaviť pred podaním žiadosti o stavebné povolenie pri novostavbe.

Vybaviť stavebné povolenie nie je jednoduchá záležitosť. Treba sa dobre pripraviť a vyzbrojiť trpezlivosťou. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade, a to vo forme vyplneného formulára spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi. V dnešom článku Vás poučíme o tom, aké dokumenty potrebujete k tomu, aby ste sa dokonale na podanie žiadosti pripravili a nemuseli vás tak na úrade otočiť.

Chcem projektovú dokumentáciu


stavebne povolenie

Vyjadrenia inštitúcií

Menia sa podľa konkrétneho objektu a lokality. Ide o vyjadrenia inštitúcií,dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí k zámeru napojiť stavbu na ich prípojky.Vhodné je zabezpečiť si súhlasné vyjadrenia inštitúcií v dostatočnom predstihu. Každá inštitúcia má lehotu 30 dní na vybavenie a je zbytočné predlžovať stavebné konanie čakaním na ich vyjadrenie. Problémom je aj osobná účasť ich pracovníkov na stavebnom konaní vzhľadom na ich vyťaženosť.

Kam po vyjadrenie

K územnému konaniu je potrebné vyjadrenie od vodárenského podniku, energetických závodov, distribútora plynu, obce, pozemkového úradu a od poskytovateľa telekomunikačných služieb.

Ku všetkým žiadostiam pre vyjadrenia jednotlivých spoločností a organizácií budete potrebovať kópie listu vlastníctva a katastrálnej mapy. Ich originály vám poskytnú na katastri za 8€ poplatok. Vytvorte si z nich aspoň 6 kópií.

Vodárenský podnik

Pre vyjadrenie k územnému konaniu od vodárov pre súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu je najlepšie navštíviť ich priamo v kancelárii Vodárenské a technické služby, s.r.o.. Tam im len zanecháte kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. Ak v obci nie je kanalizácia, treba predložiť nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (pri čističke musí byť aj súhlas Ministerstva životného prostredia SR). Odpoveď vám príde najneskôr do 30tich dní, ale zväčša sa zasiela už do siedmich dní, od podania žiadosti. Za toto vyjadrenie si spoločnosť účtuje 10€ poplatok.

Podrobnejšie informacie: http://www.vodarne.eu/index.php?id=ziadost-o-pripojenie-voda

Energetické závody

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie je nevyhnutný i súhlas energetických závodov na napojenie domu na elektrinu. Pre vyjadrenie k územnému aj stavebnému konaniu od ZSE musíte tak isto vypísať žiadosť. Musíte k nej doložiť projektovú dokumentáciu, ktorá rieši elektroinštaláciu, kópiu katastrálnej mapy, list vlastníctva a osadenie domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. V žiadosti je potrebné uviesť aj aký typ prípojky požadujete, s akým príkonom a akou sadzbou. Táto žiadosť je zároveň žiadosťou na zriadenie prípojky.

Žiadosti: http://www.zse.sk/sk/Domacnosti/Elektrina/Dokumenty-a-tlaciva

Distribútor plynu

Súhlas s napojením domu na plyn sa prikladá, ak budete vykurovať dom plynom. SPP – distribúcia, a.s. v zmysle stavebného zákona zabezpečuje posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a vydáva záväzné vyjadrenia a stanoviská k územnému rozhodnutiu a následne k stavebnému povoleniu. Pre vyjadrenie k územnému konaniu od plynárov - SPP je potrebné podať žiadosť o vyjadrenie sa k územnému konaniu a priložiť k nej aj kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí.

Žiadosť a vyjadrenie: http://www.spp-distribucia.sk/sk_kontakty/sk_vyjadrovanie-k-stavebnemu-konaniu

Stavby sú z pohľadu spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. rozdelené do dvoch kategórií :

  1. plynárenské - všetky stavebné objekty súvisiace s plynofikáciou, napr. plynofikácia obce, pripojovací plynovod k stavebnému objektu, prekládky plynovodov, apod.
  2. neplynárenské - všetky stavebné objekty nesúvisiace s plynofikáciou, napr. iné inžinierske siete, hospodárske stavby apod.

V rámci neplynárenských stavieb SPP – distribúcia, a.s. vydáva stanoviská k výstavbe objektov cudzích investorov v ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.

http://www.spp-distribucia.sk/sk_kontakty/sk_vyjadrovanie-k-stavebnemu-konaniu

Obec

Obec vám musí vydať súhlas s malým zdrojom znečistenia ovzdušia – kotlom, ak je vykurovacím médiom plyn. K žiadosti o tento súhlas prikladáte list vlastníctva, typ a parametre kotla, plynofikácia domu.

Pozemkový úrad

Pokiaľ zamýšľate stavať na pôde, ktorá je označená ako orná, musíte požiadať pozemkový úrad o súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôde z pôdneho fondu. Pri tejto žiadosti sa predkladá list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, určenie bonity pôdy. Na podanie tejto žiadosti potrebujete kolok v hodnote 3€. Pokiaľ sa má vyňať len časť pôdy potrebujete aj geometrický plán.

Vyjadrenie od poskytovateľa telekomunikačných služieb – T-Com

Vyjadrenie k územnému konaniu od T-Com je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú majú zverejnenú aj na webstránke T-Com. Ak ste žiadosť vyplnili je ideálne zájsť do jednej z prevádzok T-Comu, kde budete potrebovať kópiu listu vlastníctva, katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. Pokiaľ ste žiadosť vyplnili a potrebné dokumenty máte so sebou, súhlas k územnému aj k stavebnému konaniu dostanete na počkanie.

Žiadosť o vydanie vyjadrenia: https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx

Vydanie stavebného povolenia

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku vo výške 33 € má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a všetkých jeho účastníkov pozve na obhliadku miesta stavby. V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

Platnosť stavebného povolenia

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť. Povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ibaže by stavebný úrad určil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Chcem projektovú dokumentáciu