NÁVOD AKO NA STAVEBNÉ POVOLENIE

AKO NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Mnoho ľudí sa obáva vybavenia stavebného povolenia, pretože nemajú presné informácie ako pri tom postupovať. Je pravdou, že to nie je jednoduchá úloha, ale pokiaľ viete ako na to a zaobstaráte si potrebné dokumentácie od firiem, ktoré sa tým zaoberajú, bude to pre vás oveľa jednoduchšie. V dnešnom článku vám vysvetlíme priebeh vybavenia stavebného povolenia.

Základným zákonom, ktorý upravuje podmienky stavebníctva na území Slovenska je Stavebný zákon. Novela tohto zákona č. 237/2000 Z.z. zjednodušila priebeh procesu vybavovania stavebného povolenia a to tak, že v prípade, ak chcete postaviť jednoduchú stavbu, môžete zlúčiť územné a stavebné konanie. Pod jednoduché stavby spadajú i rodinné domy.

Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť vtedy, ak sa chystáte stavbu postaviť na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce schválený na individuálnu bytovú výstavbu.

Ak spĺňate túto podmienku môžete ihneď podať žiadosť na zlúčenie územného a stavebného konania.

 

Táto žiadosť musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, adresu stavebníka,
  • miesto výstavby,
  • termín predpokladaného zahájenia a dokončenia stavby,
  • čísla parciel,
  • druh pozemku,
  • zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy,
  • doklady o vlastníckych alebo iných právach k predmetnému stavebnému pozemku,
  • situačný výkres s umiestnením stavby a zakreslenými prípojkami inžinierskych sietí, ktoré boli predtým prejednané a schválené ich správcami.

Ďalej je nutné priložiť kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá bola vypracovaná oprávnenou spoločnosťou. Projektovú dokumentáciu odporúčame dať vypracovať na základe štúdie.

Individuálna architektonická štúdia obsahuje konkrétne architektonické, výtvarné, dispozičné, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Do architektonickej štúdie spadá spracovanie celého pozemku, príslušných parciel, i príjazdových ciest.

 

Minimálne spracovanie projektu pre stavebné povolenie má obsahovať:

-Projekt architektúry :Obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady

-Projekt statiky: Obsahuje technickú správu

-Projekty napojenia na verejné inžinierske siete a osadenie domu na pozemok

-Projekt požiarnej ochrany

 

Po preskúmaní žiadosti a príloh stavebný úrad oznámi dotknutým orgánom štátnej správy a ostatným účastníkom stavebného konania zahájenie stavebného konania.

Účastníci stavebného konania sú stavebník a ďalšie fyzické, či právnické osoby, ktoré majú vlastnícke, či iné práva k pozemkom na ktorých sa má stavby postaviť, alebo môžu byť navrhovanou stavbou dotknuté. Účastníkom konania je i obec na ktorej pozemku sa navrhuje výstavba. Podľa novely č. 237/2000 Z.z. stavebného zákona je účastníkom stavebného konania i projektant, ktorý spracovával  projektovú dokumentáciu stavby.

Ak ani jeden z účastníkov stavebného konania nemá k stavbe žiadne pripomienky, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Stavebník po vydaní tohto povolenia môže začať s výstavbou rodinného domu. Tento proces trvá asi 1 – 3 mesiace.

[caption id="attachment_3890" align="aligncenter" width="600"] Projekt pre stavebne povolenie Dokumentácia stavby[/caption]

Kolaudačné rozhodnutie

Pokiaľ ste riadne získali stavebné povolenie a svoj dom ste už svojpomocne, či prostredníctvom stavebnej firmy postavili, môžete ho riadne užívať len po vydaní kolaudačného rozhodnutia. O kolaudačné povolenie musíte požiadať stavebný úrad, ktorý vydal povolenie na výstavbu domu. Pri kolaudácii stavebný úrad skúma, či bola stavba realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola schválená v stavebnom povolení. Pokiaľ by ste chceli robiť zmeny projektu počas výstavby domu potrebujete na to súhlas projektanta i stavebného úradu. Ak už bol váš dom skolaudovaný, môžete si ho konečne užívať v plnej kráse.